Beth yw'r adnodd hwn:

Bwriad yr adnodd hwn yw cynnal un man canolog sy’n rhestru adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi darlithwyr ac athrawon y maes gofal yn eu gwaith.

Cyfeiriadur ydyw o adnoddau addysgiadol yn y maes gofal ar gyfer y sector addysg ôl-16. Mae'r ystod o adnoddau yn cynnwys dogfennau, gweithgareddau rhyngweithiol a apiau. Mae hefyd yn cynnwys canllaw i’r deddfau a’r polisïau perthansol sy'n gosod y fframwaith i’r hyn sydd angen i'r sector addysg ei gyflenwi.

Ar gyfer pwy:

Crëwyd yr adnodd ar gyfer darlithwyr ac athrawon y maes gofal yn y sector ôl-16, gan ganolbwyntio ar ofynion staff addysgu yn y colegau addysg bellach.

Pam:

 i'r afael â'r galw o du'r sector addysg bellach i wella argaeledd adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y maes gofal ac am gyfleoedd i adnabod ac i rannu arfer dda.

Mae’r maes iechyd a gofal hefyd yn un o flaenoriaethau'r Llywodraeth o ran cynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg bellach.

Gwella'r adnodd:

Croesawn adborth ar berthnasedd yr adnodd i addysgwyr. Croesawn hefyd gynigion am gynnwys neu gyfeirio at adnoddau eraill sy'n berthnasol i'r maes gofal.

Amdanom ni:

ColegauCymru bu’n gyfrifol am arwain yr adnodd hwn.

ColegauCymru yw’r corff sy’n cynrychioli pob un o golegau addysg bellach Cymru. Mae’n elusen ac yn gwmni nid-er-elw. Ei prif rôl yw hyrwyddo addysg bellach i’r sawl sy’n llunio neu'n dylanwadu ar bolisïau. Mae hefyd yn adnabod ac yn lledaenu arfer dda yn y sector addysg ôl-16. Am fwy o wybodaeth, ewch at http://www.colegaucymru.ac.uk

Cyniga ystod o wasanaethau i’w aelod-golegau, gan gynnwys cydlynu nifer o rwydweithiau ar gyfer rheoli meysydd penodol yn y colegau, megis Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu; Rhwydwaith Dwyieithrwydd; Rhwydwaith Iechyd a Gofal; Rhwydwaith Adeiladwaith. Ceir rhestr gyflawn o’r rhwydweithiau ar blatfform DPP ColegauCymru, https://moodle.colegaucymru.ac.uk

Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am ariannu’r adnodd ac i’r canlynol am eu cyfraniad: Cwmni Iaith Cyf., Cyngor Gofal Cymru, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Comisiynydd y Gymraeg, Cymraeg i Oedolion, a Mudiad Meithrin.

Diolchwn hefyd i aelodau craidd Grŵp Gofal ColegauCymru, sef: Margaret Lewis, Sian Bevan, Non Davies ac Anna Davies, am eu mewnbwn amhrisiadwy.