Crynodeb – Polisi a deddfwriaeth Gofal yng Nghymru

Crynodeb – Polisi a deddfwriaeth Gofal yng Nghymru

 

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys gwybodaeth am bolisi a deddfwriaeth yng Nghymru ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant. Nid rhestr gynhwysfawr sydd yma ond ymgais i godi cwr y llen ar rai o’r polisïau a’r ddeddfwriaeth Gymreig fydd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr a thiwtoriaid addysg bellach yng Nghymru sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant.

Mae’r rhestr yn cynnwys 3 adran:

Adran 1: Polisïau a deddfwriaeth cyffredinol sy’n rhychwantu’r ddau faes, er enghraifft, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014; Mesur y Gymraeg (Cymru), 2011; Mwy na geiriau, Fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, 2012.

Adran 2: Polisïau a deddfwriaeth plant, er enghraifft, Mesur Plant a Theuluoedd(Cymru), 2010; y Cyfnod Sylfaen a pholisïau’r blynyddoedd cynnar; Papur Gwyn ar Anghenion Dysgu Ychwanegol, 2014.

Adran 3: Polisïau a deddfwriaeth oedolion, er enghraifft, Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023; Diogelu oedolion bregus.

Mae pob eitem yn cynnwys disgrifiad byr o’r cynnwys ynghyd â dolen at wybodaeth bellach, gan amlaf at y dudalen briodol ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Gwelwch yr adnodd yma 

GADEWCH SYLW

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi mewn y(*) wybodaeth lle y nodir. Nid yw cod HTML yn cael ei ganiatáu