Comisiynydd y Gymraeg

Seminar Ymholiad Gofal Sylfaenol Tachwedd 17 2014

Meri Huws Comisiynydd y Gymraeg - view video

Yr Athro Ceri Phillips Prifysgol Abertawe - view video

Dr Christopher Jones Cadeirydd BIP Cwm Taf - view video

Dr Elin Jones Cadeirydd Hafal - view video

Dr Zoe Morris-Williams Prifysgol Caerdydd a Meddyg Teulu - view video

Fy Iaith, Fy iechyd: Ymholiad Comisiynydd y Gymraeg i'r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol - view video

Seminar Ymholiad Gofal Sylfaenol Tachwedd 17 2014 - view video

Darllen mwy

Crynodeb – Polisi a deddfwriaeth Gofal yng Nghymru

Crynodeb – Polisi a deddfwriaeth Gofal yng Nghymru

 

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys gwybodaeth am bolisi a deddfwriaeth yng Nghymru ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant. Nid rhestr gynhwysfawr sydd yma ond ymgais i godi cwr y llen ar rai o’r polisïau a’r ddeddfwriaeth Gymreig fydd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr a thiwtoriaid addysg bellach yng Nghymru sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant.

Mae’r rhestr yn cynnwys 3 adran:

Adran 1: Polisïau a deddfwriaeth cyffredinol sy’n rhychwantu’r ddau faes, er enghraifft, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014; Mesur y Gymraeg (Cymru), 2011; Mwy na geiriau, Fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, 2012.

Adran 2: Polisïau a deddfwriaeth plant, er enghraifft, Mesur Plant a Theuluoedd(Cymru), 2010; y Cyfnod Sylfaen a pholisïau’r blynyddoedd cynnar; Papur Gwyn ar Anghenion Dysgu Ychwanegol, 2014.

Adran 3: Polisïau a deddfwriaeth oedolion, er enghraifft, Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023; Diogelu oedolion bregus.

Mae pob eitem yn cynnwys disgrifiad byr o’r cynnwys ynghyd â dolen at wybodaeth bellach, gan amlaf at y dudalen briodol ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Gwelwch yr adnodd yma 

Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar

Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar, 2011, Elen James â nawdd Llywodraeth Cymru

Rhestr o wefannau gyda disgrifiad bras ar gyfer pob un; rhestrir y meysydd canlynol – Adnoddau plant; Chwarae; Comisiynau’r Llywodraeth; Adnoddau Addysgol Cyffredinol; Hawliau a chyfleoedd cyfartal; Iechyd a gofal cymdeithasol; Llywodraeth; Mudiadau. Mae rhai o’r safleoedd yn berthnasol ar gyfer gwaith gydag oedolion hefyd.

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/eae4b6b4-56a7-4ec3-a016-133a336442a3

Dwyieithog
Darllen mwy
RSS-Feed